PHOTO - WEDDING

Photo

Wedding Kenneth & Novi

Photography by Ray
Jakarta

Wedding Edwin & Putri

Photography by Mario
Bali

Wedding Kevin & Aurel

Photography by Ray
Jakarta

Wedding Aldi & Evelyn

Photography by Bradley
Jakarta

Wedding Agus & Gaby

Photography by Ray
Jakarta

Akad Aditya & Gina

Photography by Bradley
Jakarta